Klachtenprocedure The Change Collective

The Change Collective is een organisatieadviesbureau die in-company trainingen verzorgt. The Change Collective wil graag leren van de ervaringen van deelnemers. We doen ons best om zo helder en transparant mogelijk te communiceren om wensen, behoeftes en regels op elkaar af te stemmen. Desondanks kan het voorkomen dat u als organisatie of deelnemer niet tevreden bent, daar hebben wij een klachtenprocedure voor.

Feedback

Elke deelnemer is van harte welkom met feedback. In eerste instantie wordt die gericht aan de begeleider wiens workshop of opleiding het betreft. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. U ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging dat wij uw klacht hebben ontvangen. Binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw klacht komen wij met voorstel voor afhandeling van uw klacht.

Klacht

Wij beschouwen elke klacht als een behoefte aan betere afstemming en een advies ter verbetering van onze dienstverlening. In het geval u als deelnemer ontevreden bent met de reactie van de begeleider kunt u contact opnemen met het secretariaat (info@thechangecollective.nl).

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. U ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging dat wij uw klacht hebben ontvangen. Binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw klacht komen wij met een voorstel voor afhandeling van uw klacht. Mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan wordt de klager hiervan binnen deze 14 dagen op de hoogte gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Mochten wij samen niet tot een oplossing komen dan kunt u in beroep gaan bij onze onafhankelijke derde. U kunt zich richten tot de onafhankelijke derde, mevrouw A. Overdijkink gevestigd te Amsterdam en bereikbaar via anna@thechangery.nl en / of de heer C. Guldemond gevestigd te Amsterdam en bereikbaar via a.c.guldemond@vu.nl. Zij vormen de klachtencommissie.

Bevestiging

De ontvangst van een klacht wordt door de klachtencommissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk aan de deelnemer (klager) bevestigd. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.

Wederhoor

De klachtencommissie zal aangeklaagde zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, de klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen.

Toelichting

De klachtencommissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. Zowel de klager als de aangeklaagde kan de klachtencommissie verzoeken samen, dan wel apart van elkaar te worden gehoord. De commissie beslist hierover.

Oplossing

De klachtencommissie streeft ernaar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen tevreden mee zijn. Uitspraken van de commissie zijn bindend voor The Change Collective. Eventuele consequenties worden door ons zo spoedig mogelijk afgehandeld.

Uitvoering

The Change Collective geeft onverwijld en volledig uitvoering aan de uitspraken van de klachtencommissie. Ook klager houdt zich aan de uitspraken van de commissie.

Externe deskundigen

De klachtencommissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

Geheimhouding

De klachtencommissie en eventuele externe deskundige zijn tot geheimhouding verplicht.

Afhandeling

Een klacht wordt binnen 28 dagen na ontvangstbevestiging door de klachtencommissie afgehandeld. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Bewaring

Alle documenten betrekking hebbend op een klacht worden gedurende twee jaar bewaard. Dat geldt ook voor het verslag van de wijze van afhandeling.

Update: 10 april 2024

Let's change the world.
One organisation at a time

The Change Collective

We’d love to hear from you

We love connecting with people, whether it’s to discuss business or share inspiring stories. Please also let us know if you have any feedback for us. Do you have a complaint? See our complaints procedure (NL).

Come visit us

Nieuwendammerkade 28C-32 1022AB Amsterdam nl
020 261 3954 info@thechangecollective.nl

KvK: 64236935

BTW: NL855579560B01

How to reach our office?

Our office is on the Nieuwendammerkade 28C-32 (navigation 28C), behind building 28A. Just look for the blue door with the big white number 32 and you’ll see us.

If you’re coming by car, ring number 32 at the gate and you can park in front of our office in parking space 13, 14, 17 or 48.